Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty.

Znajomość zasad bezpiecznej ewakuacji może uratować życie. Czy wiesz jak postępować w razie zagrożenia? Czy w Twoim miejscu pracy zapewnione zostały odpowiednie warunki ewakuacyjne? Jeśli jesteś pracodawcą lub właścicielem obiektu, sprawdź czy znasz obowiązujące Cię przepisy w zakresie ewakuacji osób z budynku. Zapraszamy do lektury artykułu.

 

Czym jest ewakuacja i kiedy należy ją przeprowadzić?

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi z miejsca zagrożenia do obszaru bezpiecznego. Akcję ewakuacji z budynku przeprowadza się najczęściej w przypadku zagrożenia pożarem czy atakiem bombowym. Z ewakuacją na większą skalę (ewakuacja miasta lub osiedla) mamy do czynienia przy zagrożeniu powodzą lub wojną. Decyzję o ewakuacji podejmuje się w momencie, gdy zaistniałe zdarzenie (pożar, zagrożenie terrorystyczne) stwarza zagrożenie dla ludzi znajdujących się w budynku. Akcja powinna być przeprowadzona sprawnie przez administratora obiektu, przed przybyciem straży pożarnej i innych służb. Zdarzają się również sytuacje, w których to przedstawiciel służb ratowniczych podejmuje decyzję i przeprowadza ewakuację w porozumieniu z kierownictwem danego obiektu.

 

 

Ewakuacja według przepisów

Organizację ewakuacji reguluje szereg przepisów, w tym ustawa o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenia ministerialne, czy dyrektywy unijne. Zgodnie z prawem, w każdym budynku powinna być zagwarantowana możliwość przeprowadzenia ewakuacji ludzi lub ewentualnie ich bezpiecznego przetrwania w miejscu przebywania. Właściciel budynku, obiektu budowlanego czy terenu, musi zapewnić ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji ze strefy zagrożonej osób tam przebywających. Oznacza to, że spełnione muszą zostać odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy objętej zagrożeniem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów. Należy także uwzględnić zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia w swojej firmie odpowiednio przeszkolonego pracownika lub pracowników do wykonywania działań w zakresie ewakuacji, zwalczania pożarów i udzielania pierwszej pomocy. Ewakuację może również przeprowadzać sam pracodawca lub osoba kierująca działaniem ratowniczym. Osoba zarządzająca budynkiem ma również obowiązek przeprowadzenia cyklicznych szkoleń z zasad bezpiecznej ewakuacji.

 

Szkolenia pracowników oraz okresowe sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji

Właściciel obiektu zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych do kierowania ewakuacją, a także okresowego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Każdy pracownik przechodzi szkolenia okresowe BHP, natomiast osoby odpowiedzialne za czynności związane z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją warto zapisać na dodatkowe szkolenie w tym zakresie. Na takim szkoleniu poznaje się m. in. przebieg drogi ewakuacyjnej, rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych na terenie zakładu pracy oraz informacje na temat rodzaju i przeznaczenia gaśnic. Osoby wyznaczone do postępowania w razie pożaru mają za zadanie podjąć doraźne działania organizacyjne do momentu przyjazdu służb, czyli między innymi: ustalenie, jak i gdzie powstał pożar, jak się rozprzestrzenia, weryfikowanie liczby zagrożonych osób i odnotowanie, czy wszyscy pracownicy opuścili już budynek, a także sprawdzenie niezajętych przez ogień pomieszczeń.
Okresowe sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji przeprowadza się w szczególności w budynkach, w których przebywa ponad 50 osób, a nie są to budynki mieszkalne. Próbną ewakuację powinni przeprowadzać się co najmniej raz na dwa lata, a w placówkach oświatowych – przynajmniej raz w roku. O próbnej ewakuacji należy powiadomić miejscową Straż Pożarną, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

 

 

Jak zachować się podczas ewakuacji?

Jeśli zauważymy pożar, najpierw trzeba zaalarmować wszystkich znajdujących się w strefie zagrożenia oraz zadzwonić na numer ratunkowy. Następnie rozpoczynamy ewakuację. W czasie ewakuacji należy zachować opanowanie i spokój, a także bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby kierującej akcją. W momencie ogłoszenia ewakuacji natychmiast opuszczamy miejsce pracy i udajemy się na zewnątrz budynku na wyznaczone miejsce zbiórki. Opuszczając pomieszczenie należy upewnić się, że nikt w nim nie został, a następnie zamknąć za sobą drzwi, aby ograniczyć rozprzestrzenienie się pożaru. Udajemy się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego podążając za zielonymi piktogramami. W żadnym razie nie korzystamy z wind, które mogą się zapalić i zatrzymać. Bezpieczniej korzystać ze schodów. Najlepiej poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji. W pomieszczeniach silnie zadymionych należy poruszać się z głową jak najniżej podłogi oraz chronić drogi oddechowe wilgotnym materiałem. Po dotarciu na miejsce zbiórki trzeba sprawdzić, czy wszyscy wydostali się z obiektu.

Zainteresował Cię ten temat? Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie szkoleń i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Konspoż. Odwiedź także nasz sklep – znajdziesz tu szeroki wybór gaśnic, a także oznaczeń ewakuacyjnych.