Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ STACJONARNYCH ORAZ W FORMIE ON-LINE
przez Zakład Usługowo – Handlowy „KONSPOŻ” sp. j.
Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych i szkoleniach organizowanych w formie on-line przez Zakład Usługowo – Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń.
2. Organizatorem szkoleń jest Zakład Usługowo – Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń z siedzibą przy ul. Metalurgicznej 11 w Lublinie (20-234).
3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleniowej.

§ 2. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Organizatorze szkoleń – należy przez to rozumieć Zakład Usługowo – Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń z siedzibą przy ul. Metalurgicznej 11 (20- 234) Lublinie (ZUH „KONSPOŻ” sp. j.);
2. Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zakupił u Organizatora szkoleń usługę szkoleniową;
3. Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika szkolenia/ kursu;
4. Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie lub kurs będące w ofercie Organizatora szkoleń;

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Informacja na temat organizowanych szkoleń i kursów przez ZHU „KONSPOŻ” sp. j. przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym klientom w formie:
a. Oferty publikowanej na stronie internetowej www.konspoz.pl zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji i ceną;
b. Działań promocyjno – sprzedażowych (mailing, ulotka, baner itp.).
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie internetowej www.konspoz.pl lub poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@konspoz.pl bądź telefonicznie na nr tel. 797 935 129 lub 519 565 797.
3. Organizator szkolenia na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia przekazuje za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie informację z potwierdzeniem terminu szkolenia, miejscem szkolenia, godziną rozpoczęcia szkolenia oraz informacje o płatności za szkolenie.
4. Liczba miejsc na szkolenie stacjonarne jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności ZHU „KONSPOŻ” sp. j. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu.
6. Szkolenia on-line w formie e-learningu są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej elearning.konspoz.pl. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z dostępem do Internetu. Po dokonaniu płatności za szkolenie on-line uczestnik otrzyma drogą e-mail link z dostępem do wybranego przez niego szkolenia, login i hasło dostępu oraz informację dotyczącą czasu na jaki zostaje udzielony dostęp do szkolenia.

§ 4. Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenia jest zgodna z aktualnie obowiązującą ofertą cenową obowiązującą w ZHU „KONSPOŻ” sp. j. w momencie dokonywania rejestracji przez uczestnika na szkolenie.
2. Cena szkolenia stacjonarnego organizowanego w siedzibie ZHU „KONSPOŻ” sp. j. przy ul. Metalurgicznej 11 w Lublinie zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom szkolenia w formie papierowej bądź elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na aktualnie obowiązujących drukach, przerwę kawową.
3. Cena szkolenia on-line obejmuje: udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy uczestnik we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na aktualnie obowiązujących drukach.
4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestnika do miejsca organizacji szkolenia, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie Organizatora szkolenia.
5. Organizator szkolenia nie przewiduje możliwości rozłożenia płatności za udział w szkoleniu na raty.
6. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy ZHU „KONSPOŻ” sp. j. nr konta Bank BPS S. A. 28 1930 1695 2500 0577 8193 0001, na podstawie otrzymanej faktury lub gotówką w kasie. Tytuł przelewu powinien zawierać nazwę szkolenia, nazwę firmy/ klienta/ uczestnika oraz datę szkolenia.
7. Dokumenty księgowe – faktury za udział w szkoleniu, przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
8. Osoby fizyczne, które indywidualnie płacą za udział w szkoleniu, mogą na żądanie otrzymać fakturę na podstawie wystawionego paragonu.
9. Odroczony termin płatności faktury za szkolenie wynosi do 14 dni. Za uprzednią zgodą Organizatora szkolenia istnieje możliwość ustalenia dłuższego niż 14 dni terminu płatności.
10. Udostępnienie linku do szkolenia e-learningowego, możliwe jest wyłącznie w przypadku uczestników, za których została uiszczona i zaksięgowana opłata na rachunki bankowym ZHU „KONSPOŻ” sp. j.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora szkolenia

1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. ZHU „KONSPOŻ” sp. j. będzie korzystać z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
2. W przypadku zmiany terminu lub odwołaniu szkolenia Klient/ Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie o planowanym kolejnym terminie szkolenia.
3. W przypadku odwołania szkolenia Klient/ Uczestnik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty za szkolenie na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, jeżeli opłata została wniesiona przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

§ 6. Rezygnacja uczestnika ze szkolenia

1. Rezygnacja uczestnika ze szkolenia wymaga formy pisemnej i przesłania jej na adres e-mail: szkolenia@konspoz.pl
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem, Klient/ Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału Uczestnika w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów, jaką by poniósł biorąc udział w szkoleniu.
4. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana Uczestnika szkolenia.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Usługowo – Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.konspoz.pl.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: iodo@konspoz.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe Klienta/Uczestnika przetwarzane będą w celu rekrutacji, organizacji i przeprowadzenia przez ZUH „KONSPOŻ” szkoleń i kursów.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona zgoda; art. 6 ust. 1 lit. b RODO– wykonanie umowy; art 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w szkoleniach i kursach organizowanych przez ZHU „KONSPOŻ” sp. j. oraz w celu prowadzenia niezbędnej dokumentacji w zakresie zgodnym z obowiązującymi nas umowami oraz przepisami prawa.
6. W każdej chwili przysługuje Klientowi/ Uczestnikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane osobowe Klienta/ Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym przeprowadzono szkolenie.
8. Dane osobowe Klienta/ Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w oparciu o umowę powierzenia, ponadto dane osobowe nie będą udostępniane państwom trzecim ani też organizacjom międzynarodowym, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
9. Zgodnie z przepisami RODO Klientowi/ Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wszystkie wymienione powyżej prawa są realizowane na pisemny wniosek przesłany na adres siedziby lub na adres e-mailowy wskazany powyżej w pkt. 1 i 2 klauzuli.

§ 8. Szczególne zasady dotyczące uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19

1. W szkoleniu stacjonarnym mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone na szkolenie za pomocą strony Internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów typowych dla COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku) i nie będące w trakcie kwarantanny oraz które nie miały kontaktu z osobą chorą lub przebywającą na kwarantannie z powodu podejrzenia COVID-19 w okresie ostatnich 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
3. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do zakrycia nosa i ust maseczką ochronną. Nakaz zakrywania nosa i ust obowiązuje na terenie całego budynku ZHU „KONSPOŻ” sp. j. jak również w sali szkoleniowej.
4. Po wejściu do budynku, każda osoba zostaje poddana pomiarowi temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,5o C) nie zostaną wpuszczone do budynku.
5. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do budynku.
6. Do sali szkoleniowej mogą wejść tylko osoby zweryfikowane przez pracownika ZHU „KONSPOŻ” sp. j.
7. W sali szkoleniowej należy zajmować miejsca wskazane przez pracownika Organizatora szkolenia, ponadto należy zachować dystans społeczny – co najmniej 2 m odległości miedzy uczestnikami. Dodatkowo zaleca się częstą dezynfekcję rąk.
8. Uczestnikom szkolenia nie wolno w sposób dowolny przemieszczać się po budynku ZHU „KONSPOŻ” sp. j. z wyjątkiem zaspokojenia podstawowych potrzeb.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.