Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Szkolenie wstępne z zakresu bhp – instruktaż ogólny

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
• Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
• Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
• Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa min. 3 godziny i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• Istota bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy;
• Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze;
• Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym;
• Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego;
• Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika;
• Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego;
• Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru;
• Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń