Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

• pracodawców (w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami),
• osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

• Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego;
• Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
• Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
• Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki;
• Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;
• Zasady postepowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń (np.: pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
• Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników);
• Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń