Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno – technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy projektowaniu grup na szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
• Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
• Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
• Metod likwidacji lub ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanymi z tymi zagrożeniami;
• Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjna);
• Nowoczesne rozwiązania techniczno organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej);
• Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu;
• Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń