Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na postawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

• Identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• Prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
• Organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• Metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
• Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
• Metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 64 godziny i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego;
• Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna);
• Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
• Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
• Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych;
• Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka;
• Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby;
• Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp;
• Zasady postępowania w czasie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
• Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń