Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

SZKOLENIE Z ZAKRESU EWAKUACJI I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przypominamy, iż zgodnie z art. 2091 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

• osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
• osób, które są zainteresowane powyższymi zagadnieniami.

Szkolenie powinno być okresowo powtarzane

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa … godzin i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
• aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy;
• zagrożenia pożarowe występujące w zakładzie pracy;
• zasady zapobiegania pożarom
• organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy;
• zadania i obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie zapobiegania pożarom;
• zadania i obowiązki pracodawcy i pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia gaśnicze – rodzaje, dobór i zasady rozmieszczenia;
• organizacja i zasady przeprowadzania ewakuacji ludzi i mienia (drogi i środki ewakuacji);
• zajęcia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń gaśniczych.

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń