Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadanie tej służby

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

• Przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
• Organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 32 godziny i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego;
• Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
• Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
• Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
• Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej;
• Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych);
• Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka;
• Nowoczesne metody pracy służby bhp;
• Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
• Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń