Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Przypominamy, iż zgodnie z art. 2091 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

• osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy;
• osób, które są zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy .

Szkolenie powinno być prowadzone raz na 5 lat.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych typowych zdarzeniach losowych

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa … godzin i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
• aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy;
• ocena sytuacji, zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, ewakuacja poszkodowanych z miejsca wypadku ;
• kontrola czynności życiowych, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy;
• postępowanie w przypadku utraty przytomności, zatrzymania krążenia, oddychania, omdlenia, udaru cieplnego, napadu padaczkowego;
• postępowanie przy oparzeniach, odmrożeniach;
• postępowanie przy zachłyśnięciu, zadławieniu;
• postępowanie przy urazie kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha, kończyn górnych i dolnych (złamania, zwichnięcia, skręcenia);
• postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym oraz zatruciach (toksykologia);
• wyposażenie apteczki ;
• zajęcia praktyczne m. in. RKO, pozycja boczna bezpieczna, zakładanie opatrunków, zaopatrywanie urazów kończyn;

 

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń