Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokumentacja, której celem jest zdefiniowanie wymagań ochrony przeciwpożarowej, wymagań technicznych oraz przedstawia organizacje ewakuacji. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przedstawia warunki jakie należy uwzględnić podczas codziennej eksploatacji określonego budynku.

Wymagania prawne dotyczące opracowania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). Do zapoznania się z treścią Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i respektowania zawartych w nim wytycznych zobowiązany jest każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pracy którą wykonuje.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla obiektów w których:
• Występuje strefa zagrożenia wybuchem,
• Kubatura przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
• Kubatura przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
• Powierzchnia strefy pożarowej innego niż budynek przekracza 1000 m2 (np. składowisko odpadów, podstacja trakcyjna)

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów lub ich część które stanowią odrębną strefę pożarową. Do obiektów które powinny posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zaliczamy:
• Obiekty użyteczności publicznej czyli m.in. budynków administracyjnych, kulturowych, sportowych i kultu religijnego, obiektów edukacyjnych, gastronomii, handlu, turystyki oraz budynków biurowych,
• Zamieszkania zbiorowego: hotele, domy studenckie, internaty lub pensjonaty;
• Obiekty magazynowe i produkcyjne przeznaczone do magazynowania i produkowania towarów,
• Budynki inwentarskie przeznaczone do utrzymania zwierząt gospodarczych np. stajnie, obory i kurniki.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać?

• warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenie wybuchem
• określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych;
• sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
• sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych;
• warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia;
• sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
• zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
◦ powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
◦ odległości od obiektów sąsiadujących,
◦ parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
◦ występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
◦ kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
◦ lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
◦ podziału obiektu na strefy pożarowe,
◦ warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
◦ miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
◦ wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
◦ hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
◦ dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
• wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego- odpowiedzialność wdrożenia.

Obowiązek wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach lub zarządcy obiektu. Wdrożenie rozumie się przez dostosowanie obiektu do wytycznych które zostały uwzględnione w opracowaniu oraz przedstawienie i udostępnienie jej użytkownikom obiektu.

 

Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego- kiedy aktualizować?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana w dwóch przypadkach:
• co najmniej raz na dwa lata,
• w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego,
które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.