hydranty wewnętrzne

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich pracowników powinny mieć również na względzie fakt bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Każdy budynek udostępniony do wykorzystania dla pracowników powinien być dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie obowiązki musi spełnić pracodawca bądź najemca budynku?

Po pierwsze – terminologia

Rozporządzenie składa się z 11 rozdziałów, z czego każdy obszernie opisuje najważniejsze zagadnienia z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Każdy pracodawca ma obowiązek spełniać wszystkie kryteria w nim zawarte, a niedotrzymanie rozporządzenia może skutkować dużymi karami finansowymi.

Rozdział pierwszy objaśnia zagadnienia ogólne, zapoznaje czytelnika ze specjalistycznym nazewnictwem, takim jak pas przeciwpożarowy czy strefa zagrożona wybuchem. Paragraf drugi opiera się na wyjaśnieniu wszelkich nazw, które mogą być pomocne przy ewakuacjach budynków czy klasyfikacji pożaru. Paragraf trzeci skupia się na budowie oraz montażu niektórych elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Co można, a czego nie można?

Rozdział drugi rozporządzenia składa się z trzech paragrafów. Pierwszy z nich podzielony jest na dwie części, z czego pierwsza to wszelkie zakazy wykonywania danych czynności, które mogłyby wpłynąć na spowodowanie i rozprzestrzenienie się pożarów, a także które mogłyby utrudnić prowadzenie działania ratowniczego lub ewakuacji. Do czynności zabronionych można zaliczyć używanie otwartego ognia rozgrzewanie za pomocą niego smoły czy innych materiałów w odległości bliższej niż 5 metrów czy umyślne blokowanie przejść ewakuacyjnych w salach widowiskowych w celu wykorzystania ich jako “poczekalni”.

Druga część tego paragrafu skupia się na obowiązkach ciążących na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do obowiązków należą między innymi utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej czy wyposażenie obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. W dalszej części tego punktu możemy przeczytać o obowiązku utrzymania dróg pożarowych w należytym stanie oraz dokładna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Niebezpieczeństwo trzeba neutralizować

Dalsza część dokumentu poświęcona jest materiałom niebezpiecznym pożarowo, takim jak gazom panym, cieczom palnym czy materiałom mającym skłonności do samozapalenia.Nalezy pamiętać, że niektóre wyroby mają wyższe zagrożenie samozapłonem, dlatego sprzedaż takich przedmiotów musi odbywać się tylko pod nadzorem osoby wykwalifikowanej. Butle z gazem płynnym czy paliwa płynne klasy III również mają określone zasady przechowywania.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Gdy dojdzie do zapłonu i pożaru bardzo ważną procedurą, która ma na celu uchronić pracowników przed narażeniem zdrowia i życia. Każdy właściciel czy najemca budynku ma obowiązek dopilnować, czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są drożne, a także czy wszystkie oznakowania ewakuacyjne są dobrze widoczne. Dodatkowo, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Właściciel lub najemca ma również obowiązek dopilnować terminów przeprowadzania działań prewencyjnych przez Państwową Straż Pożarną.

 

Woda = remedium

Rozdział piąty opiera się na zasadach zastosowania hydrantów i wszelkich przyłączy wodnych. Są też w nim zawarte informacje o zaworach oraz wydajności poboru wody i ciśnieniu na zaworze wody. Wszystko po to, aby w odpowiednim momencie ciśnienie wody było odpowiednie do podłączenia węża strażackiego.

W dalszej części rozporządzenia można znaleźć informacje o stosowaniu stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic. W tym fragmencie wyróżnione są miejsca, takie jak archiwa, muzea czy ośrodki elektronicznego przetwarzania danych jako pomieszczeń, w którym wymagane są takie zabezpieczenia. Ciekawym punktem jest paragraf 30, w którym mowa: “Obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze mogą być niewyposażone w system sygnalizacji pożarowej.”

W końcowej części rozporządzenia możemy przeczytać o wymaganych czynnościach kominiarskich, dopuszczalnej temperaturze czy pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem. Traktuje także o zabezpieczeniach w lasach czy zakazie palenia tytoniu i rozniecania ognia w lasach i na terenach śródleśnych.

Chcesz się doszkolić? Zapraszamy do nas!

Wiedza teoretyczna wymaga także praktyki. Jeśli chcesz podszkolić się w zakresie obowiązków właściciela firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nie czekaj. Zapisz się już dziś. Z pewnością wiedza wyniesiona z naszych szkoleń pozostanie z Tobą na długo.