MENU

Oferta

Zapewniamy

Sprzęt i armatura ppoż: 

 • Gaśnice i szafki na gaśnice
 • Koce gaśnicze
 • Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
 • Węże hydrantowe, tłoczne i ssawne
 • Zawory, nasady, łączniki
 • Prądownice
 • Stojaki hydrantowe, smoki, rozdzielacze

Bierne i czynne zabezpieczenia ppoż:

 • tryskacze i zraszacze
 • drzwi i bramy ppoż.
 • płuty ppoż.
 • kołnierze i opaski ogniochronne
 • pianki i masy ogniochronne/pęczniejące
 • czujniki CO
 • autonomiczne czujniki dymu i gazu

Odzież i sprzęt ochrony osobistej:

 • odzież ostrzegawcza
 • odzież wodoochronna
 • odzież ocieplana
 • rękawice
 • trzewiki robocze i ochronne
 • obuwie gumowe i gumofilce
 • obuwie profilaktyczne
 • obuwie elektroizolacyjne
 • wodery i kombinezony rybackie

Dla przemysłu:

 • zabezpieczenia studzienek
 • pojemniki na ciecze agresywne
 • sorbenty sypkie i polipropylenowe
 • myjki do oczu
 • natryski awaryjne
 • lampy ostrzegawcze

Znaki, tablice, instrukcje:

 • znaki ewakuacyjne i ppoż.
 • taśmy, łańcuchy, stojaki, bariery
 • wysięgniki, ramki do znaków
 • znaki podłogowe z powłoką antypoślizgową
 • znaki na drogi wewnętrzne
 • profile ochronne
 • znaki ostrzegawcze ADR
 • oświetlenie awaryjne
 • tablice budowlane itp.
 • instrukcje bhp i ppoż.

Ratownictwo medyczne:

 • apteczki i wkłady do apteczek
 • zestawy ratownictwa medycznego

Sprzęt asekuracyjny:

 • szelki bezpieczeństwa
 • linki i amortyzatory
 • trójnogi
 • urządzenia samohamowne

Gazy techniczne:

 • dwutlenek węgla (CO2) techniczny, medyczny i spożywczy
 • argon (Ar)
 • mieszanka (Ar + CO2)
 • tlen techniczny
 • azot techniczny
 • acetylen

Inne usługi BHP i ppoż:

 • szkolenia (wstępne, okresowe i specjalistyczne):
  • BHB i ppoż.
  • pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych
  • obsługi ubrań gazoszczelnych
  • i inne specjalistyczne
 • dokumentacja BHP
 • powypadkowa ocena ryzyka zawodowego
 • oznakowanie i wyposażenie obiektów w sprzęt BHP i ppoż.
 • badanie techniczne UDT zbiorników ciśnieniowych

Serwis ppoż:

 • gaśnic
 • hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • systemów oddymiania
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • wyłączników głównych ppoż.
 • drzwi i bram ppoż.
 • instalacji tryskaczowych i zraszaczowych
 • pompowni ppoż.
 • stałych urządzeń gaśniczych gazowych
 • badanie poziomu zrozumienia mowy i dźwięku
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
Dofinansowania: