Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Kurs operatora wózka jezdniowego

Kurs operatora wózka jezdniowego jest realizowany w oparciu o uzgodniony program z Urzędem Dozoru Technicznego Oddział w Lublinie.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu zasad obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT.

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • ukończone 18 lat;
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Czas trwania szkolenia:

Kurs obejmuje łącznie 35 godzin zajęć dydaktycznych, w tym: 25 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych). Dla osób nie spełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki dodatkowe 4 godziny uzupełnienia tych zagadnień.

Ramowy program kursu:

Kurs obejmuje swym zakresem następujące bloki tematyczne:

 • Ogólne zagadnienia o Dozorze Technicznym;
 • Budowa i eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych ;
 • BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych;
 • Praktyczna obsługa i nauka jazdy wózkiem jezdniowym.

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w seminarium powtórzeniowym przed egzaminem UDT oraz wykupienia dodatkowych jazd wózkiem jezdniowym.

 

! ! ! U W A G A ! ! !

Przypominamy, iż imienne zezwolenia tracą ważność, a termin przedłużenia uprawnień wynosi odpowiednio:

 • uprawnienia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • uprawnienia wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;
 • uprawnienia wystawione od dnia 01 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.;

Po tym okresie, do obsługi wózków jezdniowych będą dopuszczane tylko osoby, które posiadają uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Szczegółowe informacje:

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

  Dane zgłoszeniowe

  Dane do kontaktu

  Dane do faktury

  ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń